tracking

ประกาศความเป็นส่วนตัว

 1. การเข้าร่วมการประกวดนี้ถือว่า คุณได้ให้ความยินยอมกับบริษัท WD-40 Company และบริษัท เค.ที. แม็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายทางการตลาดในประเทศไทย และการถือครองใดๆ ของบริษัท บริษัทสาขาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ ตัวแทน และคู่สัญญาที่ให้การดูแลสนับสนุนด้านการบริหารและธุรกิจให้กับบริษัท WD-40 Company และบริษัท เค.ที. แม็กซ์ จำกัด และผู้ที่ดำเนินการแทนเรา (“บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต”) (เรียกโดยรวมว่า “เรา” หรือ “พวกเรา” เพื่อวัตถุประสงค์ในส่วนประกาศความเป็นส่วนตัวเท่านั้น) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากแบบฟอร์มการเข้าประกวดเพื่อวัตถุประสงค์ของการประกวด รวมถึงการเปิดเผยชื่อแก่สาธารณะทั่วไปในกรณีที่คุณเป็นผู้ชนะในการประกวดหรือเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการเผยแพร่ชื่อ ภาพถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ โดยปราศจากการให้ค่าตอบแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการเผยแพร่สู่สาธารณะ

 2. เรา อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อและส่งข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดและการส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่น กิจกรรม หรือการประกวดต่างๆ ที่เราจัดขึ้น

 3. ในกรณีที่คุณตกลงที่จะแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่คุณมีต้องการที่ จะแนะนำให้กับเรา คุณรับรู้และรับรองว่า คุณได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้กับเรา และบุคคลนั้นยินยอมให้เราติดต่อเขาได้

 4. สำหรับผู้เยาว์หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย คุณยืนยันว่า ผู้เยาว์หรือบุคคลธรรมดาดังกล่าวได้แต่งตั้งให้คุณดำเนินการแทนและให้ความยินยอมแทนในการประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 5. ในบางกรณี เราอาจให้บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลที่สาม ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว มีข้อผูกพันทางสัญญาในการจัดมาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อดูแลข้อมูลให้ปลอดภัยและไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

 6. โปรดทราบว่า เราต้องใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการในการเข้าร่วมการประกวดของคุณ ซึ่งหากปราศจากข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถดำเนินการการสมัครเข้าประกวดของคุณได้
 7. ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ดังนี้

  • เพื่อเข้าถึง แก้ไข การไม่ระบุตัวตน และ/หรือลบ (ตามที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  • เพื่อ ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครองของเรา

  • เพื่อจำกัด ระงับ หรือคัดค้านการประมวลผลในบางสถานการณ์ (ตามที่กฎหมายกำหนด)

  • เพื่อแจ้งให้เราทราบว่า คุณไม่ปรารถนาที่จะรับข้อมูลทางการตลาด

  • เพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม โดย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถถ่ายโอนได้แบบอัตโนมัติ

  • เพื่อ รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถ่ายโอน ไปยังบุคคลที่สามโดยตรง หากการส่งมอบนั้นสามารถกระทำได้ทางเทคนิค

  • เพื่อ ถ่ายขอโอน ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของของคุณไปยังคุณหรือบุคคลที่สามในบางสถานการณ์ และ

  • การ บวนการทาง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ในขอบเขต ความยินยอมของคุณ และ เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ โดยไม่กระทบต่อ กระบวนการ ปฏิบัติของกระบวนการตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมที่คุณให้ก่อนการเพิกถอน

  • ในกรณีที่คุณร้องขอให้เราอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเราไม่ปฏิบัติตามคำร้องของคุณ ตามกฎหมายแล้ว เราต้องบันทึกคำร้องของคุณพร้อมกับเหตุผลที่เราไม่ปฏิบัติตาม

  • เพือ่ยื่นร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  เราให้คำมั่นว่าจะช่วยให้คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่พึงมี หากต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว คุณสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดข้อมูลติดต่อที่ระบุด้านล่าง
Privacy Notice

 1. By participating in the Contest, you consent to WD-40 Company and WD-40 's Marketing Distributor in Thailand, K.T. Max Co., Ltd, and any of their holding, subsidiary or related companies, service providers, agents and contractors who provide administrative and business support to WD-40 Company and K.T. Max Co., Ltd, and act on our behalf (“Authorised Third parties”) (collectively “us”, “we” or “our” for the purpose of this Privacy Notice section only) to process your personal information provide in the entry form for purposes of the Contest. This includes disclosing your name to the general public when you become a winner in a contest or participate in our events by publishing your name, photographs and other personal information without compensation for advertising and publicity purposes.

 2. We may also use your personal information for purposes of contacting and sending to you marketing and promotional information or materials about our products, services, any promotions, events or contests organized by us.

 3. In the event that you agree to share and disclose personal information of a person whom you intend to refer to us, you acknowledge that you have obtained the consent of that person to share and disclose his/her personal information to us and to being contacted by us.

 4. In respect of minors or individuals not legally competent to give consent, you confirm that they have appointed you to act for them and to consent on their behalf to the processing of their personal information in accordance with this privacy notice.

 5. At times we may retain Authorised Third Parties to process your personal information. All such Authorised Third Parties are contractually bound to take reasonable measures to keep information secure and not to use your personal information in any way other than that which is specified here.

 6. Please note we require your personal information in order to process your participation in the Contest, without which we will not be able to process your application.

 7. Under applicable data protection laws and regulations, the Participant has a right:

  • Of access to, rectification of, anonymisation and/or erasure (where required by law) of your personal data;

  • To request a copy of your personal data in our possession;

  • To restrict, suspend or object to its processing, in certain situations (where required by law);

  • To tell us that you do not wish to receive marketing information;

  • To transfer your personal data to a third party, provided that such personal data can transfer automatically

  • To receive your personal data which we have directly transferred to a third party, if the delivery is technically possible

  • In some circumstances, to require certain parts of your personal data to be transferred to you or a third party; and

  • To the extent our processing of your personal data is based upon your consent, to withdraw your consent, without affecting the lawfulness of our processing based on your consent before its withdrawal;

  • In case you have requested us to update your personal data and we do not comply with your request, we are required by law to record your request together with our reasons of not complying;

  • To file a complaint to the Office of the Personal Data Protection Commission in case we are in violation of the Personal Data Protection Act.

  We are committed to enable you exercising your rights: to do so, you can contact us at the contact details provided further below.
Ooops!
Generic Popup