tracking

花盆
讓花盆不再黏結
所需產品

1x

WD-40® Smart Straw®
WD-40® 專利型活動噴嘴

指示說明
1.
使用 WD-40® Smart Straw®(WD-40® 專利型活動噴嘴)直接適量噴灑花盆。
2.
這樣您堆疊花盆並存放供未來使用時,就不必擔心花盆會無法分開!
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup