tracking

行李箱閂鎖
鬆開緊閉的行李箱閂鎖踏上全新旅程

所需產品

1x

WD-40® Smart Straw®
WD-40®
專利型活動噴嘴

1x

細纖維布

指示說明
1.
搬動閂鎖周圍零件,找出卡住的位置。
2.
潤滑閂鎖及扣片內部。
3.
持續按壓閂鎖以鬆動卡緊的點。
4.
擦拭清除任何殘留物。
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup