tracking

กระถางต้นไม้
ไม่ให้กระถางต้นไม้ติดกัน
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Smart Straw®

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ฉีดพ่นน้ำยาหล่อลื่น WD-40® Smart Straw® ลงในกระถางต้นไม้โดยตรงให้มากพอ
2.
วางกระถางต้นไม้ของคุณซ้อนกัน และเก็บไว้ใช้ในอนาคตโดยไม่ต้องกังวลว่ากระถางจะติดกันจนแกะไม่ออก
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup