tracking

กระเป๋าหนัง
ขจัดคราบรอยเปื้อนหมึกที่รั่วซึมให้กระเป๋าของคุณ
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Multi-use Product
น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40®

1x

ผ้าไมโครไฟเบอร์

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ฉีดพ่นน้ำมันอเนกประสงค์ WD-40® โดยตรงที่รอยเปื้อนบนกระเป๋า
2.
ปล่อยทิ้งไว้หนึ่งหรือสองนาที
3.
ใช้ผ้าเช็ดรอยเปื้อนออก
4.
ทำซ้ำจนกระทั่งขจัดรอยเปื้อนออกจนหมด
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup