tracking

ของแต่งบ้าน
ขจัดเศษฝุ่นออกจากของแต่งบ้านของคุณ
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40 Specialist® Air Duster

1x

Cloth

1x

Duster
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ถือกระป๋องสเปรย์กำจัดฝุ่น WD-40 Specialist® Air Duster ให้ห่างจากของสะสมหรือรูปจำลองสองสามเซนติเมตร ฉีดพ่นลงบนของแต่งบ้านให้ทั่วจากระยะห่างนั้น
2.
ใข้ผ้าหรืออุปกรณ์กำจัดฝุ่นกำจัดเศษฝุ่นออกไป
3.
ทำซ้ำสองสามครั้งจนกว่าจะปลอดฝุ่นและสวยงาม
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup