tracking

ซิปเสื้อแจ็กเกต
แก้ปัญหาซิปเสื้อแจ็กเกตติดขัดเพื่อความสวยงามของลุคนักกีฬา
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Smart Straw®
หลอดอัจฉริยะ® ของ WD-40®

1x

ผ้าไมโครไฟเบอร์

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ปกป้องเสื้อผ้าของคุณโดยรองผ้าขนหนูด้านในที่บริเวณซิป
2.
ใช้หลอดอัจฉริยะ® ของ WD-40® พร้อมหลอดฉีดพ่นทีละนิดในปริมาณที่เท่าๆ กันลงบนซิปโดยตรง
3.
ขณะที่ฉีดพ่นให้รูดซิปขึ้นและลงเพื่อให้ส่วนที่ติดคลายออก
4.
เช็ดส่วนเกินที่ตกค้างออก
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup