tracking

ซีลยางหน้าต่าง
รักษาซีลยางหน้าต่างให้ปลอดภัย
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40 Specialist® Silicone

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ฉีดพ่นน้ำยาซิลิโคน WD-40 Specialist® Silicone ลงบนซีลยาง
2.
ทิ้งไว้ให้น้ำยาดูดซึมประมาณหนึ่งนาทีแล้วปล่อยให้แห้ง
3.
ตอนนี้คุณภาพยางของหน้าต่างก็ได้รับการปกป้องแล้ว
4.
นั่งเอนหลัง ผ่อนคลาย และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup