tracking

ตัวต่อเลโก้
แยกชิ้นตัวต่อเลโก้ออกจากกันอย่างง่ายดาย
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Smart Straw®
หลอดอัจฉริยะ® ของ WD-40®

1x

ผ้าไมโครไฟเบอร์

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ฉีดพ่นโดยใช้หลอดอัจฉริยะ® ของ WD-40® ตามแนวรอยต่อของชิ้นเลโก้ที่ติดกัน
2.
ลองแกว่งชิ้นตัวต่อไปมาเพื่ิอให้คลายออกจากกัน
3.
ดูตัวต่อแยกออกจากกัน
4.
เช็ดน้ำมันหล่อลื่นส่วนเกินออกเพื่อรับรองว่าเล่นได้อย่างปลอดภัย
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup