tracking

พรม
แก้ปัญหาเครื่องสำอางแต่งหน้าหกเลอะพรม
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Multi-use Product
น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40®

1x

ผ้าไมโครไฟเบอร์

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ฉีดพ่นน้ำมันอเนกประสงค์ WD-40® โดยตรงที่รอยเปื้อนบนพรม
2.
ปล่อยทิ้งไว้ 1 นาทีเพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นซึมลงเส้นใยของพรม ฉีดพ่นซ้ำอีกครั้งหากเป็นรอยเปื้อนที่เกิดขึ้นนานแล้ว
3.
ใช้ผ้าสะอาดถูจนกว่ารอยเปื้อนจะหายไป
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup