tracking

ภายนอกรถยนต์
ขจัดคราบ ***** ที่ติดแน่นออกจากรถยนต์ของคุณ
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Smart Straw®

1x

Cloth

1x

Car Washing Liquid

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ล้างรถยนต์ให้ทั่วทั้งคันด้วยน้ำยาล้างรถยนต์และน้ำสะอาด
2.
ใช้น้ำยาหล่อลื่น WD-40® Smart Straw® กับบริเวณที่มีปัญหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ Smart Straw Applicator เพื่อการใช้งานที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
3.
ทิ้งไว้ให้น้ำยาทำปฏิกิริยาสองสามนาทีก่อนจะฉีดพ่นน้ำยาหล่อลื่น WD-40® Smart Straw® อีกรอบหนึ่งลงบนผ้าสะอาดเพื่อเช็ดจุดที่มีคราบสกปรกออกเพียงเบาๆ
4.
ทำขั้นตอน **** นี้ซ้ำอีกครั้งจนกว่า **** ทั้งหมดจะถูกขจัดออกจากภายนอกรถยนต์
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup