tracking

ยางของรถยนต์และกระจกไฟฟ้า
ปกป้องยางรถยนต์และซีลกระจกไฟฟ้า
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40 Specialist® Silicone
ซิลิโคน WD-40 Specialist®

1x

ผ้าไมโครไฟเบอร์

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ฉีดพ่นน้ำมันหล่อลื่นบนซีลยางรถยนต์บริเวณกระจกไฟฟ้า ประตู และกระโปรงหลังรถ เพื่อป้องกันการรั่วไหล ให้ปิดได้อย่างสนิท และป้องกันรอยแตก
2.
เช็ดน้ำมันหล่อลื่นส่วนเกินออกเพื่อป้องกันรอยเลอะ
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup