tracking

รถจักรยานยนต์
ทำให้ภายนอกรถจักรยานยนต์ของคุณมีสภาพเยี่ยม
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40 Specialist® Degreaser
Foaming Spray

1x

Brush

1x

Water

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ขจัดเศษใดๆ ที่สะสมบนขอบล้อและพื้นผิวรถจักรยานยนต์ของคุณด้วยน้ำพอประมาณและผ้าหรือแปรงที่สะอาด
2.
เขย่ากระป๋องก่อนใช้
3.
ถือกระป๋องสเปรย์โฟมขจัดคราบไขมัน WD-40 Specialist® Degreaser Foaming Spray ให้ห่างจากรถจักรยานยนต์ของคุณประมาณ 15-30 ซม. ตามบริเวณที่ต้องการ แล้วฉีดพ่นในรัศมีวงกว้างลงบนขอบล้อและพื้นผิวอื่นๆ ที่สกปรก
4.
หากรถจักรยานยนต์ของคุณสกปรกเป็นพิเศษ ให้ฉีดพ่นสเปรย์โฟมขจัดคราบไขมัน WD-40 Specialist® Degreaser Foaming Spray เคลือบเพิ่มเติมตามความจำเป็น
5.
ทิ้งไว้ให้น้ำยาสูตรโฟมทำปฏิกิริยาเป็นเวลาประมาณ 3-5 นาทีก่อนใช้ฟองน้ำหรือแปรงขัดถูของเหลวส่วนเกินออกแล้วล้างออกด้วยน้ำพอประมาณ ตอนนี้รถจักรยานยนต์ของคุณก็มีสภาพเยี่ยมแล้ว
เคล็ดลับจากมือโปร
ขณะทำความสะอาดพื้นผิวรถยนต์หรือยางรถยนต์ ให้ทดลองบนบริเวณที่ไม่โดดเด่นเพียงเล็กน้อยก่อน เพื่อดูว่าจะไม่เกิดการทำลายให้เสียหาย
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup