tracking

รถยนต์
ขจัดรอยสีถลอกออกจากรถยนต์ของคุณ
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Smart Straw®

1x

Cloth

1x

Soapy Water

1x

Microfiber Cloth

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
เริ่มด้วยการฉีดพ่นน้ำยาหล่อลื่น WD-40® Smart Straw® ลงบนรอยสีถลอกออกจากรถยนต์ของคุณ
2.
ใช้ผ้าสะอาดเช็ดรอยสีถลอกออก
3.
ทำซ้ำสองสามครั้งเพื่อขจัดรอยสีถลอกออกทั้งหมดตามความจำเป็น
4.
ขจัดน้ำยาหล่อลื่น WD-40® Smart Straw® โดยการฉีดพ่นน้ำสบู่พอสมควรแล้วเช็ดออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ และนั่นไง ไม่มีรอยตำหนิแล้ว
เคล็ดลับจากมือโปร
ขณะทำการขจัดสีเคลือบรถยนต์หรือยางรถยนต์ ให้ทดสอบกับรอยสีถลอกขนาดเล็กก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าจะขจัดออกได้
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup