tracking

ล็อกกระเป๋าเดินทาง
คลายล็อกกระเป๋าเดินทางที่ติดแน่นเพื่อปลดล็อกการผจญภัยครั้งใหม่
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Smart Straw®
หลอดอัจฉริยะ® ของ WD-40®

1x

ผ้าไมโครไฟเบอร์

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ขยับเคลื่อนส่วนของตัวล็อกแล้วหาว่าติดแน่นจากส่วนไหน
2.
หล่อลื่นส่วนในของล็อกและแผ่นล็อก
3.
กดล็อกซ้ำๆ เพื่อให้ส่วนที่ติดแน่นคลายตัว
4.
เช็ดสิ่งตกค้างออกเพื่อทำความสะอาด
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup